Sztuka Leczenia


Polityka prywatności / Privacy policy


Komitet Redakcyjny uprzejmie informuje, że Autorzy (i współautorzy) tekstów przesłanych do Sztuki Leczenia są zobowiązani do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych niezbędnych w realizacji procesu wydawniczego i rozpowszechnieniu publikacji przez Wydawcę (WNZ UJCM). Ponadto Autor zgłaszający pracę (i ewentualni współautorzy) są zobowiązani do zawarcia umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich do pracy na Wydawcę. Formularz umowy, po podpisaniu przez Autora (i wszystkich współautorów) oraz zeskanowaniu dokumentu, musi być przesłany na adres e-mailowy Redakcji.

Dane osobowe Autorów i Recenzentów, w tym afiliacje i adresy e-mail przekazane Redakcji Sztuki Leczenia są na podstawie wyrażenia przez nich zgody, wykorzystywane wyłącznie do celów wydawania czasopisma. Nazwiska i afiliacje Autorów wraz z ich pracami stają się po opublikowaniu dostępne w przestrzeni międzynarodowej w druku i na stronie internetowej czasopisma oraz w bazach, w których jest ono indeksowane celem upowszechnienia.The Editorial Committee would like to inform that the Authors (and co-authors) of the texts submitted to the Art of Healing are obliged to agree for their personal data to be processed for the purpose of the realisation of the publication process and the dissemination of the publications by the Editor (WNZ UJCM). Moreover, the Authors (and co-authors) submitting the paper are obliged to sign an agreement of the transfer of the copyright onto the Editor.

The Authors’ and Reviewers’ personal data, including affiliations and e-mail addresses, submitted to the Editorial Committee of the Art of Healing are, upon their agreement, used exclusively for the purpose of publishing of the periodical. The authors’ names and affiliations, together with their work, upon their publications, are to become internationally available in print and on the periodical’s website, as well as in databases in which it is indexed as fit for dissemination.